Všeobecné obchodné podmienky

 1. upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu (e-shopu) www.update1sk.sk
 2. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorú spolu uzatvárajú spoločnosť P.D.KAT. spol. s r.o. (ako predávajúci) a zákazník (ako kupujúci) pri predaji tovaru prostredníctvom e-shopu na internetovej adrese www.update1sk.sk

Predávajúci:

je spoločnosť P.D.KAT. spol. s r.o., Kračanská Cesta 690/23, 92901 Dun.Streda IČO:36275921 (37339/T), DIČ: 2022071436, IČ DPH: SK2022071436.

Kupujúci:

je každý návštevník e-shopu (fyzická alebo právnická osoba), ktorý súhlasí s VOP a s Reklamačným poriadkom a objedná si tovar prostredníctvom e-shopu.

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

E-shop:

je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Objednávka:

 1. je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov;
 2. vzniká na základe potvrdenia tovaru vloženého do košíka v e-shope predávajúcim;
 3. pre vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar;
 4. zaslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s cenou objednaného tovaru, ako aj so znením VOP a Reklamačným poriadkom; objednávka sa teda stáva záväznou;
 5. kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu ceny objednaného tovaru;
 6. odoslaním objednávky (t.j. uzatvorením kúpnej zmluvy) dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.

/Tento súhlas slúži pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. Po úspešnom vybavení objednávky slúži pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru./

Tovar:

sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Cena:

všetky uvedené ceny sú konečné, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. prevziať objednaný tovar;
 2. zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu.

Predávajúci sa zaväzuje:

 1. na základe objednávky zákazníka (t.j. tak, ako to bolo uvedené v čase objednávky) dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene;
 2. tovar adekvátne zabaliť a dodať najneskôr do 5 pracovných dní (okrem prípadov celozávodnej dovolenky);
  /V prípade, že bola realizovaná platba vopred a predávajúci tento termín nedodrží, neodkladne vráti kupujúcemu prijatú sumu. Výnimkou je prípad, keď sa kupujúci a predávajúci dohodnú na inom termíne dodania!/
 3. vystaviť a priložiť faktúru/ respektíve pokladničný blok ako daňový doklad.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 1. za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou;
 2. za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou;
 3. za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Spôsob platby a dodacie podmienky:

 1. platba v hotovosti– kupujúci platí pri osobnom odbere tovaru na prevádzke v Dun.Strede, Biskupa Kondého 6403/9, 92901 Dun.Streda
 2. platba bankovým prevodom – kupujúci platí vopred, prevodom na bankový účet predávajúceho vo Všeobecnej úverovej banke a.s. na číslo účtu:

  IBAN: SK1411000000002944040850 /Po vykonaní platby kupujúcim a pripísaní peňazí na účet predávajúceho je tovar expedovaný k preprave. Pri prevzatí tovaru už kupujúci nič neplatí./
 3. platba na dobierku – kupujúci platí pri prevzatí tovaru na určenú adresu

Poštovné pre doručenie v rámci Slovenskej Republiky:

 • Kuriér spoločnosti GLS:
  < 2 kg 3,40 €
  < 3 kg 3,50 €
  < 5 kg 3,70 €
 • Dobierka:
  Do 166 €: 1,00 €

Prevod vlastníckeho práva:

 1. vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente zaplatenia plnej sumy dohodnutej ceny objednaného tovaru;
 2. reklamácie je možné vybaviť až po zaplatení plnej sumy dohodnutej ceny objednaného tovaru.

Právo spotrebiteľa (kupujúceho) odstúpiť od kúpnej zmluvy odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru:

 1. spotrebiteľ (kupujúci) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich (ďalej len Zákon) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru;
 2. ak chce kupujúci využiť vyššie zmienené právo, je povinný doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy na kontaktnú adresu predávajúceho, (a to osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň určenej lehoty;
  kupujúci je tiež povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy doručiť predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona);

  /Odporúčame kupujúcim aby si pre vlastnú potrebu vyhotovili kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku./
 3. predávajúci vráti plnú sumu dohodnutej ceny vráteného tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru;
 4. náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci;
 5. vyššie zmienené právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo pre tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, a taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a pre predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov;
 6. na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne;
 7. kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru;
 8. kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm;

  /Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR!

  Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016)./
 9. príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim P.D.KAT. spol. s r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Pekárska 23, 97101 Trnava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Záverečné ustanovenia:

 1. neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok;
 2. predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP a Reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho;

  /V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačného poriadku sa proces nákupu alebo reklamácie riadi tými podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim./
 3. Tieto VOP a Reklamačný poriadok sú platné a účinné od 22.4.2017 a sú k dispozícií k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti.
Kategórie